Online booking

Datum dolaska:

Broj noći:

Promo kod (opcija):

Giveaway/Nagradna igra

Na temelju članka 69. stavka 5. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN br. 08/10) te odobrenja Ministarstva financija (KLASA: UP/I-460-02/19-01/157, URBROJ: 513-07-21-01-19-2 od 20. ožujka 2019.), Adria Immobilis Projekt d.o.o., sa sjedištem u Rovinju, Dvor Massatto 4, OIB 15157494851, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Članak 1.
Priređivač nagradne igre je Adria Immobilis Projekt d.o.o., sa sjedištem u Rovinju, Dvor Massatto 4, OIB 15157494851 (u daljnjem tekstu: Priređivač).

Članak 2.
Nagradna igra održavati će se na Instagramu.

Članak 3.
Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve osobe koje koriste Instagram društvenu mrežu. Za sudjelovanje u Nagradnoj igri, sudionici su obvezni zapratiti Instagram profil "@boutiquehotel_villettaphasiana", kliknuti lajk na objavu vezanu za Nagradnu igru, podijeliti putem story-a te u komentar označiti jednu osobu.

Članak 4.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati radnici Priređivača niti članovi njihovih užih obitelji.

Članak 5.
Imena dobitnika biti će objavljena na story-u Instagram profilu "@boutiquehotel_villettaphasiana" u roku od 1 dan od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici nagrada biti će obaviješteni o dobivenoj nagradi direktnom porukom u roku od 8 dan od dana izvlačenja.

Članak 6.
Dobitnici svoje nagradne boravke trebaju dogovoriti kontaktiranjem Villette Phasiane u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi:

Villetta Phasiana

Tel: +385 (0)52 520 558

E-adresa: info@villetta-phasian.hr

Ako dobitnici nagrada ne dogovore (preuzmu) svoje nagrade u rokovima navedenim u ovom članku, Priređivač će ih ponovno u roku od osam dana od isteka gore navedenih rokova obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada koji neće biti kraći od osam niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

Članak 7.
Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom iskorištavanja digitalnog vouchera za smještaj od strane dobitnika.

Članak 8.
Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Sudionici će o otkazu, prekidu ili stavljanju nagradne igre u stanje mirovanja biti obaviješteni putem Instagram profila "@boutiquehotel_villettaphasiana". Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.


Članak 9.
Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.


Članak 10.
Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovih obavijesti.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.


Članak 18.
U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre primjenjuje se hrvatsko pravo, a nadležan je mjesno i stvarno nadležan sud prema sjedištu Priređivača.

vrh stranice